Aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un piedalīties Veselības ministrijas īstenotajos pētījumos

Pētījums par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem

Lai noskaidrotu seksuālās un reproduktīvās veselības stāvokļa izmaiņu un to ietekmējošo faktoru tendences 15-64 gadu vecu Latvijas iedzīvotāju vidū, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sabiedrības veselības institūts pēc Veselības ministrijas pasūtījuma īsteno kvantitatīvu šķērsgriezuma pētījumu par Latvijas iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības ietekmējošiem faktoriem un paradumiem.

Pētījuma lauka darba veikšanai RSU noslēdzis sabiedrības līgumu pakalpojuma līguma izpildei ar socioloģisko pētījumu kompāniju Kantar (SIA TNS Latvia).

Pētījuma plānotais izpildes laiks: 2020. gada aprīlis – 2021. gada oktobris (18 mēneši)

  • Pētījuma ietvaros veiktā aptauja notiks respondentu dzīvesvietās.
  • Intervijas veiks apmācīti intervētāji.
  • Iedzīvotāju anketēšana notiks ar anketu pašaizpildes metodi, proti, aptaujas anketa jāaizpilda pašam respondentam, pēc aizpildīšanas jāievieto aploksnē, jāaizlīmē tā un jāatdod intervētājam.
  • Pirms aptaujas anketas izsniegšanas respondentam intervētājs izskaidros pētījuma mērķi, informēs respondentu, ka dalība pētījumā ir brīvprātīga un iegūtā informācija būs anonīma, kā arī iegūs mutisku piekrišanu no respondenta vai arī rakstisku vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanu par dalību pētījumā gadījumā, ja respondents nebūs sasniedzis 16 gadu vecumu.
  • Respondentam tiks atstāta arī informācijas lapa, kurā būs norādīta informācija par pētījumu, kā arī pētījuma veicēja kontaktinformācija.
  • Plānotais intervijas veikšanas laiks vienam respondentam ir 40 minūtes.

Pētījumā tiks ievērotas respondenta tiesības uz informācijas konfidencialitāti, nodrošinot anonimitāti, apzīmējot anketas ar katram respondentam unikālu identifikācijas kodu.

Pētījuma rezultāti būs zinātnisks pamats, lai izstrādātu turpmāko rīcības programmu, lai uzlabotu Latvijas iedzīvotāju zināšanas par izsargāšanos no nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvajam infekcijām, dažādām ģimenes plānošanas metodēm, vardarbību partnerattiecībās, par seksuālās un reproduktīvās veselības izglītību.

Pētījums tiek īstenots ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs VM 2019/18/ESF).

Pētījums par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā

Lai noskaidrotu psihisko traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā pirms un pēc Covid-19 vīrusa krīzes, Rīgas Stradiņa universitāte(RSU) pēc Veselības ministrijas pasūtījuma pilngadību sasniegušo Latvijas iedzīvotāju vidū īsteno kvantitatīvo šķērsgriezuma pētījumu par psihisku traucējumu un pašnāvnieciskas uzvedības izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā.

Pētījuma lauka darba veikšanai RSU noslēdzis sabiedrības līgumu pakalpojuma līguma izpildei ar socioloģisko pētījumu kompāniju Kantar (SIA TNS Latvia).

Pētījuma plānotais izpildes laiks: 2019. gada jūlijs - 2021. gada jūnijs.

  • Pētījuma ietvaros tiks veiktas 5150 intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem.
  • Mājsaimniecības, kurās tiek veiktas intervijas, tiek izvēlētas pēc nejaušības principa. 

Pētījums palīdzēs identificēt Latvijas iedzīvotāju riska grupu psiholoģiskos raksturojumus un noskaidrot, kādi ir mūsu valsts pieaugušo iedzīvotāju Covid-19 pandēmijas negatīvo psiholoģisko seku un psihisko labklājību veicinošie objektīvie un subjektīvie faktori, tostarp ārējie un iekšējie resursi (atbalsta avoti), sociālo problēmu risināšanas prasmes (problēmas identificēšana, mērķa noteikšana, piemērota risinājuma atrašana un problēmas risinājuma rezultātu novērtēšana), spēja veikt adekvātu situācijas novērtējums, kritiskā domāšana,  lai identificētu visefektīvākās pārvarēšanas stratēģijas un faktorus, kas kalpos par  bāzi, lai veidotu pamatotus ieteikumus koronavīrusa radīto seku pārvarēšanai.

Pētījums tiek īstenots ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros (iepirkuma identifikācijas numurs VM 2018/32/ESF).