Latvijas iedzīvotāju virs darbspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums

Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījumu 2019. gadā īstenoja pētījumu centra SKDS speciālisti, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes 2017. gadā izstrādāto teorētisko pamatojumu, metodoloģiju un instrumentāriju. Pētījuma mērķis bija iegūt uz pierādījumiem balstītu informāciju par veselību ietekmējošiem paradumiem un funkcionālām spējām reprezentatīvā populācijā Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 65 gadu vecuma.

Sabiedrības novecošanās ir viena no sabiedrības veselības aktualitātēm mūsdienās. PVO veselīgu novecošanos definējusi kā procesu, kurā tiek attīstītas un uzturētas indivīda funkcionālās spējas dzīves kvalitātes un labklājības nodrošināšanai vecumdienās. Efektīvi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi senioru mērķgrupā ir būtisks priekšnoteikums veselīgi nodzīvoto dzīves gadu palielināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Lai izstrādātu pamatotus veselības veicināšanas pasākumus un izvērtētu to efektivitāti laika gaitā, ir nepieciešams iegūt un analizēt reprezentatīvu ar veselību un novecošanu saistītu informāciju specifiskajā senioru mērķgrupā.

Pētījuma izlasē tika iekļauti Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem, un izlase veidota proporcionāli ģenerālajam kopumam (Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 65 gadiem), pamatojoties uz statistikas datiem par Latvijas iedzīvotāju skaitu un sadalījumu. Pētījums notika visos Latvijas reģionos: Rīga, astoņas pilsētas, 67 novadu pilsētas un lauku teritorijas. Aptaujas izlase tika veidota kā stratificētā nejaušā izlase (stratificēta pēc reģiona un urbanizācijas līmeņa) ar kvotu izlases elementiem. Aptauju veica ardatorizētām (CAPI) tiešajām (face-to-face) intervijām respondentu dzīves vietā. 

Pētījums tika realizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).