Aktualizēts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns

Lai Eiropas Sociālā fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiktu piemērota vienota, kompleksa pieeja veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānošanai, īstenošanai un novērtēšanai nacionālā un vietējā līmenī, ir sagatavots un aktualizēts Veselības veicināšanas un slimību profilakses plāns. Tas tika apstiprināts 2022. gada 24. novembrī Veselības veicināšanas un slimību profilakses Starpsektoru sadarbības komitejā.

Plāns paredzēts sabiedrības veselības jomas profesionāļiem un veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu plānotājiem, jo īpaši pašvaldībās strādājošajiem speciālistiem, kas plāno un īsteno projektus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" ietvaros laika posmā no 2017. līdz 2023. gadam.

Plāna aktualizēšanā piedalījušies Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra eksperti Eiropas Savienības fonda projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" Nr.9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. 

Ar aktuālo Veselības veicināšanas un slimību profilakses plānu var iepazīties šeit.