Skolotājiem pieejami digitālie kursi ar praktiskiem ieteikumiem pusaudžu ņirgāšanās mazināšanai

Veselības ministrija (VM) informatīvajā kampaņā "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" kopā ar jomas ekspertiem ir izstrādājusi pedagogiem un izglītības iestāžu vadībai paredzētus digitālos kursus ar mērķi mazināt pusaudžu ņirgāšanos. Digitālie kursi veidoti kā atbalsta materiāls pedagogiem, kurā sešu video lekciju formātā apkopoti praktiski izmantojami rīcības algoritmi un instrumenti ņirgāšanās situāciju atpazīšanai, novēršanai un saziņai ar bērnu vecākiem.

Visas digitālo kursu epizodes ir skatāmas VM "Youtube" vietnē.

"Digitālo kursu saturisko pamatu un tematisko bloku sadalījumu veido īpaši šai kampaņai pielāgots modelis "ATĀ ņirgāšanās", kas aptver trīs pamata principus ņirgāšanās novēršanai – attiecības, tehnikas un ātru rīcību. "ATĀ ņirgāšanās" modelis ir balstīts zinātniskos pētījumos, jomas profesionāļu darbā ar pusaudžiem un līdzīgiem modeļiem citviet Eiropā. Šis modelis ir veidots tā, lai būtu viegli uztverams, iegaumējams un izmantojams visām mērķa grupām – pusaudžiem, vecākiem, pedagogiem un skolu vadībai, tādējādi nodrošinot vienotus pamata principus ņirgāšanās atpazīšanai un novēršanai," skaidro viens no kampaņas ekspertiem, digitālo kursu līdzautors un pusaudžu psihoterapijas speciālists Nils Konstantinovs.

Lai noskaidrotu, vai kursu saturs un pasniegšanas forma atbilst pedagogu vajadzībām, digitālos kursus izmēģinājuši 30 skolotāji. Viņi kursus atzina par noderīgiem un ieteiktu tos izmantot arī saviem kolēģiem.

"Ņirgāšanās izglītības vidē ir ļoti nopietna problēma, kam konkrētu risinājumu līmenī līdz šim ir pievērsts nepietiekami daudz uzmanības. Tāpēc ir atzīstami vērtējams, ka VM ir ne vien uzsākusi šīs problēmas aktualizēšanu valstiskā līmenī, bet arī nāk klajā ar ekspertu sagatavotiem risinājumiem un piedāvā atbalsta materiālus un praktiski izmantojamus rīkus visām grupām. Jāuzsver, ka ņirgāšanās novēršanā svarīga ir visu pušu iesaiste – gan pusaudžu un viņu vecāku, gan pedagogu un skolu vadības, jo tikai ciešā sadarbībā ir iespējams panākt vēlamo rezultātu," stāsta Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktore Elita Rītere.

Kursu saturu veido trīs tematiskie bloki ar divām epizodēm katrā blokā.

Epizodes satura blokā "Attiecības":

  • Kā atpazīt ņirgāšanos jeb mobingu?
  • Kā veidot pozitīvu vidi klasē?

Epizodes satura blokā "Tehnikas":

  • Ņirgāšanās risku karte
  • Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra spēle “Ikviens ir svarīgs”

Epizodes satura blokā "Ātra rīcība":

  • Kā rīkoties ņirgāšanās situācijās?
  • Kā runāt ar vecākiem?

Pedagogi aicināti darbā izmantot arī VM un jomas ekspertu izstrādāto mācību filmu pusaudžiem, kurā ar praktiskām situāciju izspēlēm un eksperta komentāriem ir skaidrota ņirgāšanās būtība, pazīmes, sekas, kā arī piedāvāti rīcības principi gadījumos, kad pusaudži saskaras ar ņirgāšanās situācijām. Mācību filmu var izmantot arī skolā audzināšanas stundās, lai kopā ar pusaudžiem skatītos un apspriestu ar ņirgāšanās problemātiku saistītus jautājumus.

Filma un tās versijas pieejamas šeit:

Mācību filma par pusaudžu ņirgāšanos izglītības vidē

Mācību filmas versija bērniem ar redzes traucējumiem

Mācību filmas versija ar surdotulkojumu

Mācību filmas versija vieglajā valodā

Citi kampaņas materiāli atrodami ieskatiesacīs.lv.

Par kampaņu

Kampaņas "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās – nav smieklīgi!" laikā sadarbībā ar jomas ekspertiem ir izstrādāti praktiski un informatīvi materiāli pusaudžiem, viņu vecākiem, skolotājiem un skolu vadībai, kā arī īstenotas reklāmas aktivitātes televīzijā, vidē, radio, drukātajos un digitālajos medijos.

Aptaujas dati par pirmo kampaņas posmu liecina, ka starp vecākiem, kuri audzina 7-15 gadus vecus bērnus, 76% vecāku snieguši atbildi, ka kampaņa rosinājusi viņus uzzināt vairāk par savstarpējo attiecību klimatu skolā, 73% vecāku pievērsuši lielāku uzmanību savu bērnu labsajūtai skolā, bet 53% – kampaņas iespaidā apsprieduši pusaudžu ņirgāšanās tematu ar saviem bērniem.

Projekts tiek realizēts VM īstenotā Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.